EMPOWER

Empower by 4P er navnet på vårt arbeid i slumområdene i Tondo, Manila. Totalt bor det rundt 20 millioner mennesker i slumområder i Filippinene, og Tondo er et av verdens mest tettbefolkede områder. Her bor det ca. 80.000 mennesker pr.kvm2.  Arbeidet har fått navnet «Empower by 4P» fordi vi er opptatt av å styrke mennesker til å hjelpe seg selv, fremfor å gjøre mennesker avhengig av våre bidrag. Derfor er vi opptatt av å jobbe forebyggende, undervise, øke andelen barn og unge som fullfører skolegangen og tilrettelegge ut i fra den enkeltes behov.

Formålet med arbeidet er at de etterhvert kan få et bedre liv utenfor slummen. Arbeidet vårt er to-delt; «Mercy-team» består av leder, sosialarbeider, sykepleier, jordmor og assistent, og er vårt oppsøkende slumarbeid. Den andre delen er «Education», som tilbyr sponsorprogrammer og ulike former for undervisning og aktiviteter for barn og unge, samt deres foreldre. Dette teamet består av lærer, assistent og kjøkkenhjelp, med en del hjelp fra de ansatte i «Mercy-team».

Sponsorprogram: Gjennom vårt sponsorprogram støtter vi ca. 150 elever med skolegang. Fordelingen av elevene spenner fra 1.klasse til videregående, og selv om undervisningen i den offentlige skolen er kostnadsfri, trenger elevene støtte til skolemateriell, skoleuniformer og annet. Våre elever får også matpakke hver dag, som tilberedes daglig og hentes på vårt kontor like utenfor slumområdene «Happyland» og «Aroma». Dette gir oss også muligheten til å følge opp at elevene går på skolen, og til å utføre hjemmebesøk til de som av ulike grunner ikke møter opp. For de elevene som mangler fødselssertifikat hjelper vi også til med å skaffe dette. Det er en lang og tidkrevende prosess, som er helt nødvendig for at man skal kunne få skolepapirer og etterhvert en jobb.

JAM: JAM er vårt etter-skole-program for 3-6 klassinger. JAM arrangeres både på formiddag og ettermiddag, da elevene går på skole til ulike tidspunkt. Målet med JAM er å skape positive relasjoner mellom barna og voksne, samt å leke, synge, spille og prate sammen. Slumområdene byr på mange mindre konstruktive aktiviteter. Vi ønsker derfor legge til rette for at barna bruker tiden på å utvikle seg, samt opplever at de føler seg ønsket og verdsatt i trygge rammer.

Young generation: Young Generation er et aktivitetsopplegg for ungdom fra 12 år og oppover. I YG legger vi stor vekt på aktiviteter, gjerne utenfor Tondo, for å få oppleve mer av Manila og skape drømmer og håp hos den enkelte. Vi er opptatt av gode relasjoner til hver ungdom, og gjennom samtaler og oppfølging bidra til at ungdommen utvikler seg, modnes og tar gode, veloverveide livsvalg. I tillegg har vi undervisning i ulike tema som er relevant for ungdommen og deres situasjon.

Tutorials: Tutorials er et tilbud om lese og skrivehjelp for 1.-2. Klassinger, ettersom det i den offentlige skolen er forventet at man kan lese og skrive når man begynner på skolen. Barn som ikke har opparbeidet seg denne kunnskapen før skolestart blir derfor ofte hengende etter. Vi tilbyr derfor ekstra undervisning til de barna som har behov for det.

Feltarbeid: Her dreier det seg om medisinsk og praktisk hjelp. Vi tilbyr sponsing av medisiner ved behov, sammen med vitaminer og morsmelkerstatning. I tilfeller der familier er i krise deler vi også ut ris og tidvis annen mat. Vi gjennomfører samtaler, gir omsorg og praktiske råd, steller sår, legger til rette for og frakter til sykehus, helsestasjoner og leger vi samarbeider med.

Våre ansatte er trent til å jobbe med mennesker som er rammet av tuberkulose, og har egne programmer og samarbeidsavtaler for avdekking og oppfølging av TB-pasienter. Vi samarbeider med sykehus og andre organisasjoner for å få gjennomført operasjoner og medisinske innleggelser ved behov.

Forebyggende seminar: Vi har undervisning i ulike områder i slummen, som er åpne for alle innbyggere. Vi tar opp ulike tema som for eksempel helse, tuberkulose, hygiene og familieplanlegging. Tema velges ut fra de behov vi ser gjennom vårt feltarbeid, samt i samarbeid med lokale ledere og innbyggere.

Ekteskapskurs: For å forebygge samlivsbrudd, og hjelpe mennesker som ønsker å bedre sine nære relasjoner gjennomfører vi ekteskapskurs ved behov. Vi ser også at disse kursene på en god måte bidrar til å sette fokus på viktigheten av far som omsorgsperson, og som deltagende i familie og barneoppdragelsen.

Mødre-seminar: Vi arrangerer lengre seminarer for kommende mødre og småbarnsmødre. Det er et stort problem i slumområdene at barn fødes i slummen og tas imot av kvinner som ikke har utdanning og kvalifikasjoner til å opptre som jordmødre. Vi gjennomfører derfor, ca. 4 ganger i året, to måneders kurs om barnas utvikling før og etter fødsel, amming, oppfølging på sykehus, foreldreskap, prevensjon og mer.

Som motivasjon til å føde på sykehus får mødrene sponset 50% av kostnadene til en «newborn screening», en startpakke med baby-utstyr samt en avslutningsfest med diplom. For mange er dette den eneste diplomet de har mottatt, og det betyr mye for mange av dem å fullføre et slikt kurs. Et aspekt av å føde på sykehus er at barna gratis og automatisk får utstedt et fødselssertifikat, noe som er særdeles tidskrevende å dyrt å fremskaffe i etterkant. Et annet aspekt er at risikoen for død og komplikasjoner nødvendigvis reduseres kraftig både for mor og barn.

Ut av slummen: De fleste av familiene som bor i slumområdene i Manila har familie og røtter i provinsene utenfor storbyen. Mange av dem kom til Manila i håp om et bedre liv og muligheter for å tjene penger, og ender opp i slumområdene uten reell mulighet til å komme seg hjem. I de tilfeller der familier har mulighet til å reise tilbake og starte på nytt der de kom fra, tilrettelegger vi både praktisk og økonomisk for at det skal la seg gjennomføre.

Nytt hjem: Selv om vi i hovedsak ønsker å hjelpe familier til å klare seg bedre sammen, opplever vi noen ganger at barn lever under så dårlige forhold at det er stor fare for liv og helse. I disse sakene forsøker vi først å samarbeide med foreldre om å kunne plassere barna andre steder. Dette er vanligvis hos andre familier eller hos ulike organisasjoner, og kan både gjelde for en viss periode eller på permanent basis.

I tilfeller der barn lider og det ikke er mulig å skape et samarbeid av ulike grunner, er det vårt ansvar å kontakte de lokale sosialmyndighetene (DSWD) og melde inn saker. DSWD gjennomfører da en vurdering, og barna blir i slike tilfeller stort sett flyttet til ulike organisasjoner som driver hjem for barn. Rejoice Children’s Home er et slikt hjem, og hos oss bor i overkant av 30 barn som i hovedsak kommer fra disse områdene i Tondo.